Newsletter 00

Beques d'estudi bàp 2018 - 2019

Bande à Part atorga 12 beques d’estudi per al curs 2018-2019. Les beques d’estudi consisteixen en una ajuda econòmica per tal que aquells alumnes amb menys recursos econòmics puguin accedir a estudis superiors i així continuar la seva formació.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1) Les beques d’estudi van dirigides als alumnes de Estudis Superiors, Grau i Diplomatura en Cinematografia i el Màster en Direcció cinematogràfica.

2) Poden sol·licitar les beques d’estudi tots els alumnes matriculats per al curs acadèmic 2018-2019.

3) Es concediran 12 beques d’estudi.

4) La dotació econòmica és de 1.000 €.

5) Les sol·licituds s’han de presentar o enviar per correu a la secretaria de Bande à Part abans del 16 de setembre de 2018. Per tal que la sol·licitud s’admeti, l’alumne haurà d’estar matriculat i l’escola haurà de disposar de l’imprès de la matrícula i el justificant de pagament.

6) La documentació que l’alumne ha de presentar és la següent:

            - Imprès de sol·licitud de beca complimentat i firmat.
            - Declaració de renta de l’alumne o de la persona que en tingui la tutela econòmica.

7) Per al curs 2018-2019 la renta de la unitat familiar corresponent a l’exercici 2017 no podrà superar els següents barems:

 Unitat familiar d’1 membre ................................................ 23.252 euros
 Unitat familiar de 2 membres............................................. 31.561 euros
 Unitat familiar de 3 membres............................................. 37.482 euros
 Unitat familiar de 4 membres............................................. 41.894 euros
 Unitat familiar de 5 membres............................................. 45.225 euros

 Unitat familiar de 6 membres............................................. 48.520 euros
 Unitat familiar de 7 o més membres.................................. 51.800 euros

Per computar el nivell d'ingressos, es tindran en compte les rendes de la unitat de convivència o , en el cas de persones que visquin de manera independent, les dels progenitors, tutors o parents que satisfacin les despeses de l'alumne si aquest no acredita capacitat econòmica suficient. Moltíssimes gràcies.

8) L’avaluació de les sol·licituds la farà la direcció de l’escola tenint en compte els següents factors:

            -Situació econòmica del sol·licitant.
            -Expedient acadèmic de l’alumne.

9) La resolució de la concessió de les beques d’estudi es farà pública el 16 de Novembre de 2018 i els resultats es comunicaran als sol·licitants mitjançant el correu electrònic, telèfon o correu postal. En un termini màxim de 20 dies l’alumne haurà de signar l’imprès de concessió i l’acceptació de la beca d’estudi. En cas de no produir-se aquest tràmit, la beca serà atorgada a l’alumne que es trobi en el primer lloc de la llista d’espera.

10) L’import de l’ajuda atorgada serà abonada l’últim trimestre del curs 2018-2019 de la següent manera:

- Els alumnes beneficiaris de la beca d’estudis que hagin abonat el curs mitjançant l’opció de pagament únic, rebran la quantitatde 1.000 € durant l’última quinzena del mes d’abril de 2019.

- Els alumnes beneficiaris de la beca d’estudis que abonin el curs mitjançant l’opció de pagament fraccionat rebran la quantitat de 1.000 €  mitjançant el descompte dels darrers rebuts de l’últim trimestre del curs 2018-2019.

11) L’alumne beneficiari de les beca d’estudi es compromet a:

           - Assistir a les classes i a realitzar les pràctiques establertes de cada curs. Més d’un 10% de faltes d’assistència o de no realització de les
             pràctiques es consideraria un incompliment de les obligacions adquirides.

           - Estar al dia en el pagament dels rebuts, en cas d’haver optat per l’opció de pagament fraccionat.

12) L’incompliment total o parcial dels compromisos recollits en aquestes bases suposaran la revisió de la concessió de la beca d’estudis, que podria concloure amb la revocació de l’ajuda cedida sense dret a reclamació per part de l’alumne.

13) Si es detectés l’existència de falsejament o d’ocultació d’alguna circumstància fonamental per a la concessió de la beca d’estudis en les dades aportades per l’alumne, es podria revocar l’ajuda atorgada. 

Bàp sociable
Bande à part
Contáctanos Paris 143 local
08036 Barcelona
t+34 934447678
f+34 934191389